Jair Bolsonaro reafirma ausência em debates

Jair Bolsonaro reafirma ausência em debates