Jair Bolsonaro sobe para 33% em São Paulo, diz Ibope


Jair Bolsonaro sobe para 33% em São Paulo, diz Ibope