Segunda Turma do STF julga hoje pedido de liberdade de Lula

Segunda Turma do STF julga hoje pedido de liberdade de Lula